Wienerberger prezentuje swoje zobowiązania środowiskowe w nowym Programie Zrównoważonego Rozwoju 2026

Grupa Wienerberger, światowy lider w produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, opublikowała Program Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2026. Strategia stanowi kolejny etap w dążeniu Grupy do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a także zakłada nowe, ambitne cele ESG do zrealizowania w ciągu kolejnych trzech lat. Wśród kluczowych inicjatyw znalazły się m.in. dalsza redukcja emisji CO2, zwiększenie udziału gospodarki o obiegu zamkniętym, rozwój bioróżnorodności oraz dodatkowe aktywności na rzecz pracowników i lokalnych społeczności.   

Program Zrównoważonego Rozwoju to strategia Grupy Wienerberger, która po raz pierwszy została opublikowana w 2020 roku w oparciu o kluczowe dla firmy wartości: odpowiedzialne prowadzenie działalności, poprawa jakości życia oraz działanie na rzecz lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Opracowany plan precyzyjnie określał cele związane z ochroną środowiska, wsparciem społeczności i skutecznym zarządzaniem, które producent ceramicznych materiałów budowlanych zamierzał zrealizować do końca 2023 roku.

Większość założeń dotyczących dekarbonizacji, gospodarki o obiegu zamkniętym i bioróżnorodności udało się z sukcesem zrealizować w wyznaczonym terminie, dlatego Grupa kontynuuje inicjatywę formułując Program Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2026, w którym firma wyznaczyła sobie jeszcze ambitniejsze cele środowiskowe oraz społeczne. Na czym się one koncentrują?

  • Dalsza redukcja CO2

Efektywność energetyczna i dekarbonizacja to kluczowe tematy we wszystkich obszarach działalności firmy Wienerberger. Dlatego w ramach nowego Programu Grupa kładzie duży nacisk na dalszą redukcję emisji CO2. Poprzez optymalizację technologiczną procesów produkcyjnych i zwiększenie o 15% wykorzystania zielonej energii elektrycznej we wszystkich zakładach, firma zamierza do 2026 roku zredukować bezpośrednią i pośrednią emisję dwutlenku węgla o 25% w stosunku do 2020 roku. Dodatkowo, emisje pochodzące spoza firmy, w tym z zakupionych usług i transportu, mają zostać ograniczone o 10 proc. dzięki optymalizacji tras transportowych, korzystaniu z niskoemisyjnych pojazdów oraz współpracy z odpowiedzialnymi dostawcami.

  • Zwiększenie sprzedaży produktów o długiej żywotności i wielokrotnego użytku

W ramach zaangażowania w model gospodarki o obiegu zamkniętym spółki Grupy Wienerberger konsekwentnie dążą również do ograniczenia wydobycia surowców mineralnych oraz zmniejszenia ilości odpadów. Z tego też względu firma zamierza w kolejnych latach oferować więcej produktów, które wspierają to podejście. Zgodnie z nowymi założeniami, ponad 80% asortymentu będzie zawierało materiały i rozwiązania o długiej żywotności i wyjątkowej trwałości, a ponad 90% z nich nadawać się będzie do recyklingu lub ponownego użycia. To ostatnie kryterium w 100% spełniają już wszystkie produkty ceramiczne, które znajdują się w portfolio producenta.

  • Działania na rzecz flory i fauny

Firma zwiększa również zaangażowanie w kwestie środowiskowe i opracowała nowy katalog działań na rzecz bioróżnorodności w miejscach, gdzie zlokalizowane są tereny zakładów produkcyjnych. Do końca 2026 roku ma on zostać wdrożony we wszystkich zakładach Wienerberger na świecie. Wśród priorytetów znajdują się takie cele jak: osiągnięcie 10% zwiększenie liczby gatunków flory i fauny, szkolenie 400 ambasadorów bioróżnorodności z umiejętnościami pomiaru wskaźników zdrowia zwierząt oraz zasadzenie 100 tys. drzew na terenach należących do spółek Grupy.

  • Zwiększenie udziału przychodów z produktów przyczyniających się do powstawania budynków neutralnych klimatycznie

Nowy cel Wienerberger koncentruje się również na usprawnieniu efektywności energetycznej w całej branży budowlanej, co stanowi kluczowy element zrównoważonego rozwoju. Jest to istotne, gdyż obecne budynki generują około 39% światowych emisji CO2j. W planach do końca 2026 roku firma zamierza pozyskiwać 75% swoich dochodów, oferując produkty budowlane sprzyjające konstrukcji budynków o zerowym zużyciu energii netto. Przykładem są zintegrowane rozwiązania dotyczące dachów, ścian zewnętrznych (takie jak na polskim rynku pustaki Porotherm Klima+), systemów ogrzewania, chłodzenia oraz wytwarzania energii słonecznej, np. panele fotowoltaiczne Wevolt X-Tile.

  • Działania na rzecz obiegu zamkniętego: efektywna gospodarka wodna i zarządzanie odpadami

Ponieważ zmiany klimatyczne wymagają lepszego zarządzania wodą, Wienerberger zamierza do 2026 roku zebrać, zatrzymać i zaoszczędzić 35 mln m3 wody dzięki odzyskiwaniu i ponownemu wykorzystaniu wody pochodzącej z opadów i kopalni. Ponadto cała Grupa zobowiązuje się do ograniczenia wody we własnej produkcji o 15%. Jako trzeci, nowy cel środowiskowy, Wienerberger zobowiązuje się do 15% redukcji odpadów w swoich zakładach produkcyjnych, aby wspomóc wysiłki na rzecz obiegu zamkniętego.

  • Tworzenie bezpiecznego oraz stabilnego miejsca pracy dla pracowników

Jedną z kluczowych inicjatyw nowego Programu Zrównoważonego Rozwoju jest dążenie do zachowania zasady „zero szkód”. Nacisk ten będzie wspierany przez większe zaangażowanie kierownictwa w spotkania dotyczące kwestii bezpieczeństwa w ramach tzw. „20 000 godzin dla przywództwa”. Ponadto firma zamierza wspierać rozwój swoich pracowników, dzięki czemu każdy z nich ma otrzymać 18 godzin szkoleń rocznie. Planowane jest także 30 000 godzin kursów dla instalatorów, aby przeciwdziałać brakowi wykwalifikowanej siły roboczej na placach budowy. Ponadto Wienerberger zaangażuje się w budowę 200 mieszkań dla potrzebujących we współpracy z Habitat for Humanity, potwierdzając swoje zaangażowanie w społeczne inicjatywy.

Cały Program Zrównoważonego Rozwoju 2026 można znaleźć tutaj: Wienerberger Sustainability Program 2026