Silna pozycja rynkowa Śnieżki, ale wyniki finansowe pod presją

Grupa Śnieżka w pierwszej połowie 2022 roku wypracowała nieznacznie lepsze przychody na kluczowym, polskim rynku, ale całościowo wyniki sprzedaży Grupy okazały się nieco gorsze niż rok wcześniej. Bardziej spadły zyski – przede wszystkim na skutek niższego popytu na rynku ukraińskim i znaczącego wzrostu kosztów.

Grupa Śnieżka w I półroczu br. osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 403,4 mln zł, o 1,5% niższe niż rok wcześniej. Za ponad 2/3 tego wyniku odpowiadał rynek polski, na którym Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 2,1% r/r, do 284,1 mln zł. Wpłynęły na to dwa czynniki – wciąż utrzymujące się trendy konsumenckie w zakresie wyboru produktów lepszych jakościowo oraz bieżące aktualizacje cenników, które Śnieżka musiała wdrożyć w odpowiedzi na bardzo szybko rosnące ceny surowców, opakowań oraz energii.

W otoczeniu pogarszających się nastrojów konsumentów w Polsce i jednocześnie słabnącego popytu, także na wyroby dekoracyjne, w I półroczu br. krajowy rynek farb i lakierów zanotował kilkuprocentowy spadek w ujęciu wartościowym i kilkunastoprocentowy pod względem ilości sprzedawanych produktów.

Nasze wyniki na polskim rynku są dobre, widać że Polacy znają i chętnie wybierają produkty spod marek Magnat, Vidaron czy Śnieżka. Ale nie ukrywam, że to dla nas najtrudniejszy sezon remontowo-budowlany od lat. W jednym czasie skumulowało się wiele negatywnych czynników, zarówno po stronie słabnącego popytu, jak i rosnących kosztów. Z drugiej strony Śnieżka poradziła sobie lepiej od konkurencji – powiększyła swoje udziały rynkowe i skuteczniej ochroniła marże – komentuje Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Zagranica na minusie, ale rynek ukraiński pozytywnie zaskoczył

Negatywnie na skonsolidowane wyniki Grupy Śnieżka wpłynęły niższe niż rok temu przychody z jej dwóch najważniejszych rynków zagranicznych. Na rynku węgierskim – drugim kluczowym dla Grupy – przychody sięgnęły 71,2 mln zł i spadły o 2,2% r/r. To przede wszystkim skutek osłabienia się węgierskiego forinta do złotego. Sam wolumen sprzedaży kształtował się na podobnym poziomie jak rok wcześniej, ponieważ w przeciwieństwie do rynku polskiego konsumenci na Węgrzech jak dotąd nie ograniczyli zakupów farb i innych wyrobów dekoracyjnych.

Na rynku ukraińskim sprzedaż w pierwszym półroczu zmniejszyła się o 28,2% r/r, do 25,9 mln zł. W kontekście wojny, która rozpoczęła się pod koniec lutego, skalę tego spadku można jednak ocenić jako pozytywne zaskoczenie.

W obliczu działań zbrojnych trwających w wielu regionach Ukrainy i dużych trudności z logistyką, do szacowania wyników tegorocznego sezonu podchodziliśmy i nadal podchodzimy z dużą ostrożnością. Jednocześnie sytuacja w wielu regionach kraju jest lepsza, a popyt konsumpcyjny na artykuły remontowe i dekoracyjne jest wyższy, niż można było się spodziewać tuż po rozpoczęciu wojny – mówi Piotr Mikrut.

Częściowe wznowienie prac budowlanych oraz remontowych na nieogarniętych konfliktem terenach Ukrainy w II kwartale br. pozwoliło Grupie zmniejszyć dynamikę spadku przychodów w segmencie „Ukraina” rok do roku w porównaniu z pierwszym kwartałem br. 11 kwietnia 2022 roku spółka Śnieżka-Ukraina, jako jedna z pierwszych na tamtejszym rynku, wznowiła zarówno produkcję (początkowo na jedną zmianę, a następnie w pełnym wymiarze godzin), jak i sprzedaż.

Pomimo poprawy sytuacji w II kwartale br. sytuacja wciąż pozostaje niepewna i pod wieloma względami wymagająca, przez co niemożliwe jest oszacowanie wpływu skutków wojny w Ukrainie na przyszłe wyniki Grupy w perspektywie całego roku. Grupa na bieżąco monitoruje warunki na ukraińskim rynku i na bieżąco dostosowuje do nich swoje działania i plany.

Zyski pod presją kosztów

Na poziom zysków osiągniętych przez Grupę Śnieżka w I półroczu br. znacząco wpłynęły rosnące koszty działalności – od produkcji aż po transport gotowych wyrobów. Ponadto na wyniku netto zaciążyły koszty obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych kredytów), które w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły w związku z podwyżkami stóp procentowych.

W rezultacie w I półroczu br. łączny zysk netto Grupy wyniósł 23,0 mln zł (-41,1% r/r), zysk EBIT sięgnął 42,3 mln zł (-7,9% r/r), zaś zysk EBITDA 60,4 mln zł (-4,9% r/r). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 20,0 mln zł (-45,3% r/r).

W kontekście obserwowanych wyzwań makroekonomicznych Grupa ograniczyła nakłady na inwestycje do niezbędnych dla prowadzenia efektywnej działalności operacyjnej. W 2022 roku CAPEX ma wynieść około 55 mln zł. Na koniec czerwca spółki Grupy wykorzystały 28,7 mln zł z tej kwoty, co oznacza zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 38% względem pierwszej połowy 2021 r. Większą część tej sumy przeznaczono na kontynuację prac związanych z wykańczaniem i wyposażaniem Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy, w tym dalszą automatyzacją procesów.